Logo Herbus Original

Regulamin

Na początek nasze pełne dane rejestrowe Usługodawcy jako herbuscosmetics.com: właścicielem Serwisu jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2 00-580 Warszawa, NIP: 9680876255, REGON 300281484,

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: customercare@herbuscosmetics.com lub numerem telefonu: + 48 602-613-200

Zgodnie z przepisami, pragniemy Cię poinformować, że wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych ale także z Użytkownikami korzystającymi z Serwisu.

Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail customercare@herbuscosmetics.com

Życzymy Ci przyjemnego korzystania z naszego serwisu!

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony www.herbuscosmetics.com, w tym dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony www.herbuscosmetics.com, w tym dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze strony www.herbuscosmetics.com, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – konsument, przedsiębiorca-konsument, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla sklepu internetowego w serwisie „www.herbuscosmetics.com”;

Regulamin Promocji – odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Sklepu określający warunki promocji obowiązującej w danym czasie, organizowanej przez Zeme Pharm Anna Mrowińska.

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.herbuscosmetics.com, którego częścią jest Sklep Internetowy, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia (dalej: „Sklep Internetowy’, „Sklep”);

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym będącym częścią Serwisu herbuscosmetics.com;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod numerem NIP: 9680876255 („Sprzedawca”), a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Treści Użytkownika — wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w szczególności:

1) opinie o Produktach lub Serwisie,

2) komentarze pod treściami dostępnymi w Serwisie,

Newsletter – usługa cyfrowa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę, informacji w celach handlowych, sprzedażowych, promocyjnych, edukacyjnych oraz reklamowych na podany przez zainteresowanych Klientów adres e-mail i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Towar cyfrowy – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe oferowane przez Usługodawcę Klientom w zamian za przekazanie danych kontaktowych, w tym danych osobowych np. poprzez zapisanie na Newsletter,

Umowa o dostarczenie Towaru cyfrowego – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą, o dostawę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zamian za podanie przez Klienta danych osobowych.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.herbuscosmetics.com; (dalej „Sklep Internetowy”).
1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.3. Sklep internetowy, działający pod domeną internetową www.herbuscosmetics.com, prowadzony jest przez firmę Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2 00-580 Warszawa, NIP: 9680876255, REGON 300281484, Tel. 602-802-260, i określa:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
1.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie serwisu www.herbuscosmetics.com w zakładce Regulamin sklepu.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.herbuscosmetics.com, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
2.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
2.4. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
2.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów lub rabatów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
2.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
2.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
2.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Otrzymaliśmy twoje zamówienie”, która potwierdza złożenie Zamówienia.
2.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
2.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
2.11. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia jeśli w przeciągu czterech dni roboczych klient nie dokona zapłaty za towar.
2.12. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub grupy produktów objętych jednym zamówieniem

2.13 ZASADY ZAMIESZCZANIA TREŚCI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE (W TYM OPINII O PRODUKTACH I USŁUGACH)

2.13.1. Informujemy, że wszystkie opinie zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są weryfikowane przez Zeme Pharm w celu zapewnienia, iż pochodzą one wyłącznie od osób, które nabyły dany produkt. W tym celu, po dodaniu opinii, a przed jej zamieszczeniem na stronie internetowej Sklepu weryfikowane jest z bazą danych czy osoba zamieszczająca opinię faktycznie nabyła produkt. W przypadku opinii niespełniających tego warunku, nie są one zamieszczane na stronie internetowej Sklepu.
2.13.2. Na potrzeby postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących weryfikacji opinii o Produktach przez produkt jako pojedynczą pozycję obecną w Sklepie Internetowym oznaczoną danym kodem produktu
2.13.3. Opinia może zostać sporządzona wyłącznie w formie słownej z wyłączeniem obrazów, odnośników lub linków internetowych. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
2.13.4. Opinia musi być autorstwa Użytkownika, który nabył dany produkt oraz zawierać subiektywne wrażenia z użytkowania danego produktu marki Herbus cosmetics i jego ocenę.
2.13.5. Po dodaniu Opinii przez Użytkownika będzie podlegała ona weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów określonych Regulaminem. W przypadku pozytywnej weryfikacji Opinia zostanie opublikowana w Sklepie Internetowym na Karcie Produktu, którego dotyczy Treść.
2.13.6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Treści. W przypadku gdy Opinia jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem, nie spełnia kryteriów określonych Regulaminem lub zawiera treści wskazane w punkcie 8 sprzeczne z Regulaminem.
2.13.7. Po zaakceptowaniu przez Zeme Pharm Opinii i opublikowaniu jej na Karcie Produktu Użytkownik nie będzie miał możliwości modyfikacji Opinii.
2.13.8. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:
1) są niezgodne z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu;
2) powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
3) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail customercare@herbuscosmetics.com;
4) zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
5) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Zeme Pharm
6) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
7) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
8) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
9) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
10) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
11) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
12) zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
13) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
14) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
15) naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
16) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
17) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
18) obrażają uczucia religijne;
19) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
20) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt 1 – 19.
2.13.19. Zeme Pharm ma możliwość dokonywania sprawdzenia materiałów zamieszczonych przez użytkowników serwisu w dowolnym momencie. Proces weryfikacji odbywa się zgodnie z zasadami bezstronności, obiektywizmu oraz dokładności. Zeme Pharm jednocześnie zaznacza, iż nie jest zobowiązana do prowadzenia wstępnej selekcji materiałów użytkowników, na przykład przez system aprobaty przed publikacją czy innego rodzaju wstępne oceny.
2.13.20. Jeśli zostanie zauważone, że materiał użytkownika nie jest zgodny z zasadami serwisu, może on zostać tymczasowo zablokowany, co uniemożliwi dostęp do niego pozostałym użytkownikom, lub w przypadku poważnego naruszenia zasad – całkowicie usunięty.
2.13.21. W sytuacji, gdy zawartość udostępniona przez użytkownika zostanie zablokowana lub usunięta, Zeme Pharm niezwłocznie informuje autora takich materiałów, przedstawiając przyczyny podjętej decyzji.
2.13.22. Użytkownik, którego materiał został zablokowany lub usunięty z powodu niezgodności z regulaminem, ma prawo wniesienia sprzeciwu w oparciu o ustalone procedury.
2.13.23. Zeme Pharm gwarantuje, że proces odwoławczy w sprawie zablokowanych lub usuniętych materiałów nie będzie przeprowadzany automatycznie. Za ocenę prawidłowości decyzji o zablokowaniu lub usunięciu zawartości odpowiedzialna będzie wykwalifikowany personel Zeme Pharm.

PROCES ODWOŁAWCZY DOT. TREŚCI ZAMIESZCZONYCH W SERWISIE

2.13.24 Gdy treści zamieszczone w serwisie przez użytkownika mogą być niezgodne z regulaminem, inny użytkownik lub strona trzecia ma prawo zgłosić te treści do weryfikacji przez Zeme Pharm. Istnieją różne metody zgłaszania, w tym:
a) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres customercare@herbuscosmetics.com;
2.13.25. Zgłoszenie powinno spełniać wymogi określone w akcie o usługach cyfrowych (DSA), zawierając:
a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
2.13.26. Po otrzymaniu zgłoszenia, Zeme Pharm bezzwłocznie potwierdza jego odbiór zgłaszającemu mailowo. Jeżeli zgłoszenie będzie niekompletne lub błędne, Zeme Pharm poprosi o jego korektę lub uzupełnienie w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez dalszego rozpatrzenia.
2.13.27. Zeme Pharm przystępuje do analizy treści najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia, działając niezależnie, obiektywnie i dokładnie. Może zażądać od zgłaszającego dodatkowych danych lub dokumentów, np. świadczących o prawach autorskich do kontrowersyjnych treści.
2.13.28. W ramach procesu weryfikacji, Zeme Pharm ma prawo tymczasowo zablokować sporne treści, czyniąc je niewidzialnymi dla pozostałych użytkowników.
2.13.29. Po zakończeniu analizy, Zeme Pharm może albo definitywnie zablokować lub usunąć treści za naruszające regulamin, albo stwierdzić ich zgodność z nim. Jeśli treści zostały tymczasowo zablokowane, ale ostatecznie uznane za nie naruszające regulaminu, są one przywracane, a zgłaszający zostaje o decyzji poinformowany wraz z uzasadnieniem.
2.13.30. O każdej akcji blokady lub usunięcia treści, Zeme Pharm informuje zarówno zgłaszającego, jak i użytkownika, który treści opublikował, dostarczając powód podjętej decyzji.
2.13.31. W przypadku zablokowania lub usunięcia treści, autor treści lub zgłaszający może złożyć odwołanie, którego procedura jest opisana w odpowiednim paragrafie regulaminu.
2.13.32. Zeme Pharm zapewnia, że proces odwoławczy będzie prowadzony manualnie przez zespół pracowników, co gwarantuje indywidualne podejście do każdej sprawy zablokowania lub usunięcia treści.

SANKCJE ZA NIEDOPUSZCZALNE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

2.13.33. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Zeme Pharm może:
1)dokonać blokady konta Użytkownika lub
2)trwale usunąć konto Użytkownika lub
3)zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub
4)trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
2.13.34. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Zeme Pharm w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.
2.13.35. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Zeme Pharm działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
2.13.36. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 5 do 10 dni. Po upływie przewidzianego okresu Zeme Pharm zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.
2.13.37.W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 2.12.33, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych poniżej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA DOT. ZASTOSOWANEGO PRZEZ SKLEP ŚRODKA O KTÓRYM MOWA W UST. 2.12.33

2.13.38. Zeme Pharm gwarantuje, że proces odwoławczy od zastosowania środka dyscyplinarnego nie będzie prowadzony w sposób automatyczny. Oceny prawidłowości zastosowania środka dokonuje wykwalifikowany zespół pracowników Zeme Pharm.
2.13.39. W sytuacji, gdy:
a) Zeme nie podjął działań wobec zgłoszonych Treści Użytkownika, czyli nie dokonał ich blokady lub usunięcia;
b) Treści zostały zablokowane lub usunięte w sposób niezgodny z regulaminem serwisu;
c) Zeme Pharm nałożył na Użytkownika sankcje w związku z publikowanymi treściami (np. zawieszenie lub zakończenie dostępu do usług, zawieszenie konta użytkownika itd.);
– Osoba, która zamieściła wskazane treści lub zgłosiła je do sprawdzenia, ma prawo wniesienia odwołania.
2.13.40. Decyzje Zeme Pharm dotyczące treści muszą być odpowiednio uzasadnione, by umożliwić odwołanie, chyba że decyzja wynika z oficjalnego nakazu od organów publicznych.
2.13.41. Uzasadnienie decyzji powinno odpowiadać wymogom ustawy o usługach cyfrowych (DSA) i zawierać elementy takie jak:
1) Rodzaj podjętej decyzji dotyczącej treści (np. usunięcie, ograniczenie dostępu, zmiana pozycji w wyszukiwaniu), zakres terytorialny tej decyzji i czas jej obowiązywania;
2) Fakty i okoliczności uzasadniające decyzję, w tym źródło zgłoszenia (inni użytkownicy, własne kontrole) oraz, w miarę konieczności, dane zgłaszającego;
3) Informacje o ewentualnym zastosowaniu automatyzacji w procesie decyzyjnym;
4) Podstawę prawną lub umowną decyzji, jeśli dotyczy treści potencjalnie zabronionych, oraz uzasadnienie, dlaczego treści te uznano za niezgodne z prawem lub regulaminem;
5) Informacje o dostępnych środkach odwoławczych dla użytkownika lub osoby zgłaszającej.
2.13.42. Odwołanie można złożyć na trzy sposoby:
1) Elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres customercare@herbuscosmetics.com;
2) Przez formularz kontaktowy dostępny w serwisie;
3) Poczta tradycyjna, najlepiej za pośrednictwem listu poleconego, na adres siedziby firmy.
2.13.43. W odwołaniu należy podać:
1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy składającego odwołanie;
2) Dane kontaktowe;
3) Argumentację, dlaczego decyzja powinna zostać zmieniona.
2.13.44. Po otrzymaniu odwołania, Zeme Pharm potwierdza jego odbiór mailowo.
2.13.45. Odwołania są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.
2.13.46. Zeme Pharm nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem, że Zeme Pharm:
1)nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub
2) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

3. Regulamin promocji

3.1. Sklep Internetowy cyklicznie organizuje promocje dotyczące dostępnych na stronie www.herbuscosmetics.com Towarów lub usług.
3.2. Każdy Klient ma możliwość skorzystania z promocji w okresie jej obowiązywania.
3.3. Rabat wynikający z zapisu do newslettera obejmuje produkty nieprzecenione i nieobjęte inną promocją lub rabatem aktualnie obowiązującym w sklepie.
3.4. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że w Regulaminie Promocji zastrzeżono inaczej.
3.5. Warunki skorzystania z promocji są każdorazowo określone w odrębnym Regulaminie Promocji, którego aktualna wersja znajduje się tutaj.
3.6. Link do Regulaminu Promocji jest aktywny wyłącznie w okresie obowiązywania promocji.

4. Rejestracja użytkownika

4.1. Klient może dokonać rejestracji w serwisie poprzez utworzenie konta użytkownika – w tym celu należy dokonać rejestracji konta na stronie internetowej www.herbuscosmetics.com i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
4.2. Prawidłowa rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.
4.3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego herbuscosmetics.com, Klient może złożyć na adres mailowy customercare@herbuscosmetics.com. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dokładamy wszelkich starań, aby termin realizacji i wysyłki zamówienia był jak najszybszy. Termin wysłania przez nas zamówienia wynosi od 1 do 3, a w przypadku trwania promocji do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności Klienta za złożone Zamówienia na koncie Sprzedawcy. Prawie wszystkie zamówienia wysyłamy w przeciągu 48 godzin od ich opłacenia, tylko w wyjątkowych przypadkach ich realizacja może się przedłużyć.
5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem paczkomatów InPost. Koszty dostawy są dokładnie określone podczas składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych produktów. Całość zapłaty klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych produktów i kosztu dostawy. Przy zakupach o wartości minimum 125 PLN (po uwzględnieniu udzielonych przez Sklep ewentualnych rabatów), koszt wysyłki na terytorium Polski pokrywa Sprzedawca, wyłączając opcję ,,za pobraniem”. W opcji ,,za pobraniem” przesyłka jest zawsze płatna.
5.4 Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez klienta sposobu dostawy i określana jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.
5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany adres e-mail potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT lub faktury elektronicznej.

6. Faktury elektroniczne

6.1. Z tytułu zakupu towaru zostanie Klientowi wystawiona i przesłana faktura VAT. Zawierając Umowę sprzedaży oraz akceptując postanowienia Regulaminu Sklepu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
6.2. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Niezależnie od zdania poprzedzającego, zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza zarówno prawa Sklepu do wystawiania jak i prawa Klienta do żądania przesłania faktur w wersji papierowej.
6.3. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury w wersji papierowej za pośrednictwem poczty internetowej na adres mailowy: customercare@herbuscosmetics.com niezwłocznie po dokonaniu zamówienia lub wypełniając pole „uwagi” w trakcie składania zamówienia. Sklep zobowiązuje się przekazać fakturę w formie papierowej na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
6.4. Sprzedawca zobowiązuje się wystawiać faktury w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści w formacie PDF (Portable Document Format). Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze Sklepu.
6.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności jeżeli jest to konsekwencją podania przez Klienta nieprawidłowego/nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty dostępu do wskazanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny Klienta, wiadomości do której załączona została faktura elektroniczna jako „spam”; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna lub braku dostępu Klienta do połączenia internetowego. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za błędnie wskazane dane Klienta, podczas rejestracji do wystawienia faktury VAT.

7. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) płatnością w systemie PayU
b) płatnością w systemie PayPal
c) płatnością w systemie Przelewy24
d) metodą odroczonej płatności PayPo
e) przelewem tradycyjnym
Zeme Pharm
Al. Jana Christiana Szucha 3/2
00-580 Warszawa
Nr konta:
POLSKA:
92 1050 1025 1000 0092 6343 5092
f) przy odbiorze, w wypadku wybrania przesyłki za pobraniem.
7.3 Klient może wybrać sposób wysyłki towaru:
Wysyłka oraz koszty dostawy na terenie Polski:
PRZEDPŁATA:
Paczkomaty InPost 20,00 PLN (o ile ta możliwość jest widoczna w Zamówieniu dla wybranych przez Klienta Towarów na stronie Serwisu internetowego)
Kurier DPD 20,00 PLN
ZA POBRANIEM:
Kurier DPD 25,00 PLN
Przy zakupach o wartości minimum 125 PLN, dostawa jest darmowa, wyłączając opcję ,,za pobraniem”. W opcji ,,za pobraniem” przesyłka jest zawsze płatna.

8. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

8.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: customercare@herbuscosmetics.com; lub pocztą tradycyjną na adres: Zeme Pharm, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa).
8.4. Klient może skorzystać z przygotowanego przez Sklep formularza zwrotu dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i Reklamacje” i wypełnić go w wersji papierowej lub elektronicznie.
8.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8.6. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w puncie 6 Regulaminu stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 38a ustawy o prawach konsumenta).
8.7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w puncie 8 i następne Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem
8.8. Skutki odstąpienia od umowy
8.8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.8.2.Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres zwrotu wskazany w niniejszym Regulaminie: 4Values Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 4 05-800 Pruszków, przed upływem tego terminu.
8.8.3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana jest w naruszonym opakowaniu lub w stanie wskazującym na ślady użytkowania, której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
8.8.4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.5. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy.
8.8.6. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.8.7. Adres na który Klient dokonuje zwrotu towarów to:
4Values Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 4 05-800 Pruszków
8.8.8. W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru Klient powinien dołączyć do zwracanego towaru numer zamówienia. W przeciwnym wypadku proces zwrotu środków w związku z odstąpieniem od umowy może ulec wydłużeniu.

9. Reklamacje dotyczące towarów

9.0. Sprzedawca ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
9.1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
9.2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.  W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
9.3. Korzystając z rękojmi Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
9.3.1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
9.3.2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
9.3.3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
9.3.4. Żądać usunięcia wady
9.4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres customercare@herbuscosmetics.com, pocztą tradycyjną na adres: Zeme Pharm, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa.
9.5. Klient może skorzystać z przygotowanego przez Sklep formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i Reklamacje” i wypełnić go w wersji papierowej lub elektronicznie.
9.6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres 4Values Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 4 05-800 Pruszków
9.7. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
9.7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: customercare@herbuscosmetics.com, lub pocztą tradycyjną na adres: Zeme Pharm, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa. Sklep Intenretowy Samarite zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.8. W przypadku konieczności zwrotu produktu Klient powinien przesłać przedmiot na adres: 4Values Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 4 05-800 Pruszków. Koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
9.9. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
10.1.1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj.
10.1.2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
10.1.3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
10.1.4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Ochrona danych osobowych

11.1. Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Anna Mrowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: anna.mrowinska@zemepharm.com lub na adres siedziby Administratora.
3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:
a) niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną (zarządzanie, zakładanie konta, obsługa konta, transakcji, płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
b) obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych;
c) obsługi zgłoszeń w zakresie działań niepożądanych produktu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny);
d) poinformowania o dostępności produktu przy wyborze tej usługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, czynności zmierzające do wykonania umowy);
e) przedstawiania informacji na temat naszych produktów, oferty, promocji (newsletter) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing własnych produktów i usług. Wysyłka informacji handlowej drogą mailową dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego w formie SMS;
f) dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
g) udzielania odpowiedzi i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi, a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych;
h) wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
i) prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta,
j) marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora,
k) usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności.
11.2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11.3. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone w Polityce Prywatności. Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych a także praw osób, których dane dotyczą. Znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, w przypadku braku rozwiązania polubownego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.3. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
1) zmiana warunków świadczenia Usług;
2) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
3) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
4) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zeme Pharm;
5) zmiany redakcyjne.
12.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu o których mowa w pkt. 12.4 nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
12.5. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
12.6.Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie, a ponadto Użytkownik jest powiadamiany o zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Sklep posiada adres e-mail Użytkownika).
12.7.W przypadku, gdy zmiana Regulaminu prowadzi do istotnych zmian warunków korzystania z Serwisu, w tym istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika.

13. Przedsiębiorcy

13.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-konsumentami.
13.2. Zważywszy na wymogi stawiane przez Rozporządzenie Wykonawcze Rady UE 2018/1912 przedsiębiorcy posiadający siedzibę poza granicami Polski proszeni są o składanie zamówień poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresem: export@herbuscosmetics.com.
13.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
13.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
13.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
13.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem zostaje wyłączona.
13.7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem.
13.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Otrzymujesz darmową dostawę
0