Logo Herbus Original

Regulamin promocji

 

 

 

ZESTAW REGENERACJI

 §1 DEFINICJE

 1. Organizator – Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.
 2. Towar lub Towary – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży w Sklepie internetowym i objęte Promocją;
 3. Promocja – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów w ramach promocji „Zestaw regeneracji”
 4. Uczestnik – Konsument lub Prosument, który nabywa Towary w ramach Promocji;
 5. Konsument – osoba nabywają Towary bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego)
 6. Przedsiębiorca-konsument, Prosument – osoba dokonująca z Organizatorem czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę-konsumenta działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 7. Sklep – sklep internetowy https://herbuscosmetics.com
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie w ramach Promocji.

§2 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje w Sklepie w dniach 9 stycznia 2023 do 31 stycznia 2023 roku do godziny 23.59 („Okres obowiązywania”).
 2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 30zł na produkty wskazane w ust. § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Uczestnikowi przysługuje rabat na „Zestaw regeneracji” dostępny na stronie Sklepu pod adresem Zestaw regeneracji – Herbus (herbuscosmetics.com)
 4. „Zestaw regeneracji” składa się z Balsamu do ciała – The Rich Body Balm oraz Kremu do rąk– The Rich Hand Cream, których cena obniżona zostaje 30zł względem ceny tych produktów nabywanych poza zestawem. Cena zestawu wynosi 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
 5. Promocja obowiązuje jedynie przy dodaniu do koszyka „Zestaw regeneracji” Promocja nie obowiązuje w szczególności, gdy Uczestnik doda do koszyka i zakupi oddzielnie każdy z Towarów składających się na „Zestaw Regeneracja ciała i stóp”
 6. O udziale w Promocji decyduje data zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie.
 7. Promocja dotyczy zakupu Towarów jedynie za pośrednictwem Sklepu. Promocja nie obejmuje w szczególności Towarów sprzedawanych przez pośredników.
 8. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 9. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera.
 10. Regularna cena Towarów składających się na Zestaw regeneracji wynosi odpowiednio:
 11. 73,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote) dla Balsamu do ciała – The Rich Body Balm,
 12. 37,00 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych) dla Krem do rąk – The Rich Hand Cream.

§3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:
 2. Administratorem danych osobowych jest Anna Mrowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.
 3. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: ido@zemepharm.com lub na adres siedziby Administratora.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:
 5. niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną (zarządzanie, zakładanie konta, obsługa konta, transakcji, płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
 6. obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych;
 7. obsługi zgłoszeń w zakresie działań niepożądanych produktu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny);
 8. poinformowania o dostępności produktu przy wyborze tej usługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, czynności zmierzające do wykonania umowy);
 9. przedstawiania informacji na temat naszych produktów, oferty, promocji (newsletter) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing własnych produktów i usług. Wysyłka informacji handlowej drogą mailową dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego;
 10. dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 11. udzielania odpowiedzi na wysłany formularz konsultacyjny i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi, a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych;
 12. wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 13. prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta,
 14. marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora,
 15. usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności.
 16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 17. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone na stronie internetowej https://herbuscosmetics.com. Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych a także praw osób, których dane dotyczą. Znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu: https://herbuscosmetics.com
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie https://herbuscosmetics.com, z tym zastrzeżeniem, że na potrzeby zwrotów :Zestaw Regeneracja ciała i stóp” traktowany jest jako jeden produkt i nie jest możliwy zwrot jedynie jego części.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://herbuscosmetics.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
 7. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
 8. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
 9. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9.01.2023 r.

 

REGULAMIN PROMOCJI HERBUS

§1 DEFINICJE

 1. Organizator – Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.
 2. Towar lub Towary – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży w Sklepie internetowym i objęte Promocją;
 3. Promocja – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów w ramach promocji „Zestaw regeneracji”
 4. Uczestnik – Konsument lub Prosument, który nabywa Towary w ramach Promocji;
 5. Konsument – osoba nabywają Towary bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego)
 6. Przedsiębiorca-konsument, Prosument – osoba dokonująca z Organizatorem czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę-konsumenta działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 7. Sklep – sklep internetowy https://herbuscosmetics.com
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie w ramach Promocji.

§2 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje w Sklepie do 31 marca 2023 roku do godziny 23.59 lub do wyczerpania zapasów („Okres obowiązywania”).
 2. Promocja dotyczy obniżki cen na stronie kosmetyków Herbus:
 • Balsam do ciała – stara cena 73 zł/ nowa cena 59,99 zł
 • Krem do rąk- stara cena 37zł/ nowa cena 24,99zł
 • Krem do stóp – stara cena 37zł/ nowa cena 24,99 zł
 1. O udziale w Promocji decyduje data zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie.
 2. Promocja dotyczy zakupu Towarów jedynie za pośrednictwem Sklepu. Promocja nie obejmuje w szczególności Towarów sprzedawanych przez pośredników.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera.

§3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:
 2. Administratorem danych osobowych jest Anna Mrowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.
 3. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: ido@zemepharm.com lub na adres siedziby Administratora.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:
 5. niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną (zarządzanie, zakładanie konta, obsługa konta, transakcji, płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
 6. obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych;
 7. obsługi zgłoszeń w zakresie działań niepożądanych produktu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny);
 8. poinformowania o dostępności produktu przy wyborze tej usługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, czynności zmierzające do wykonania umowy);
 9. przedstawiania informacji na temat naszych produktów, oferty, promocji (newsletter) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing własnych produktów i usług. Wysyłka informacji handlowej drogą mailową dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego;
 10. dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 11. udzielania odpowiedzi na wysłany formularz konsultacyjny i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi, a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych;
 12. wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 13. prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta,
 14. marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora,
 15. usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności.
 16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 17. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone na stronie internetowej https://herbuscosmetics.com. Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych a także praw osób, których dane dotyczą. Znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu: https://herbuscosmetics.com
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie https://herbuscosmetics.com, z tym zastrzeżeniem, że na potrzeby zwrotów :Zestaw Regeneracja ciała i stóp” traktowany jest jako jeden produkt i nie jest możliwy zwrot jedynie jego części.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://herbuscosmetics.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
 7. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
 8. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
 9. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.01.2023 r.

 

Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty
0