Logo Herbus Original

Regulamin promocji

 

„​ZDROWIE​”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „ZDROWIE”, zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customercare@herbuscosmetics.com (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Promocja o nazwie ,,ZDROWIE” będzie trwać dnia 7-12.04.2024 godz. 23:59 („Okres Obowiązywania”).
3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.herbuscosmetics.com (,,Sklep internetowy”).
4. Promocja obejmuje rabat w wysokości „30%” na wszystkie nieprzecenione produkty pielęgnacyjne dostępne w Sklepie internetowym.
5. Klienci otrzymają informację o Promocji, jej zasadach i terminach na stronie internetowej www.herbuscosmetics.com oraz za pośrednictwem newslettera.

§2 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Konsument – Przedsiębiorca), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu min. jednego produktu dostępnego w sklepie internetowym oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji („Uczestnik”).
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 30% na wszystkie nieprzecenione produkty dostępne w sklepie internetowym tj. balsam do ciała „The Rich Body Balm”, krem do rąk „The Rich Hand Cream”, krem do stóp „The Rich Foot Cream”. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora wyłącznie po wpisaniu kodu rabatowego:
„ZDROWIE”.
3. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie obowiązuje na zestawy dostępne w Sklepie i nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją Newslettera.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
5. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Promocji.
6. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
7. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
b. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://herbuscosmetics.com/regulamin/ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie https://herbuscosmetics.com/regulamin/
3. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://herbuscosmetics.com/privacy-policy/
4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.herbuscosmetics.com w zakładce „Regulamin promocji”.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.04.2024r.

„​NEWSLETTER​”

§1 DEFINICJE

1. Organizator – Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484.
2. Towary/Towary/Produkty – rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży w Sklepie internetowym i objęte Promocją;
3. Promocja – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów w ramach promocji „NEWSLETTER”.
4. Uczestnik – Konsument lub Prosument, który nabywa Towary w ramach Promocji;
5. Konsument – osoba nabywają Towary bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).
6. Przedsiębiorca-konsument, Prosument – osoba dokonująca z Organizatorem czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę-konsumenta działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG);
7. Sklep – sklep internetowy www.herbuscosmetics.eu
8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie w ramach Promocji.

§2 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 15% na produkty pielęgnacyjne aktualnie dostępne w Sklepie.
2. Rabat naliczany jest od aktualnych cen regularnych obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika promocji kodu rabatowego otrzymanego po zapisaniu się do newslettera Herbus Cosmetics.
3. Promocja obejmuje Towary aktualnie dostępne w Sklepie, będące przedmiotem oferty Sklepu nie objęte jakąkolwiek przeceną ani promocją.
4. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach w newsletterze.
5. O udziale w Promocji decyduje data zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie.
6. Promocja dotyczy zakupu Produktów jedynie za pośrednictwem Sklepu po jednoczesnym wpisaniu kodu rabatowego udostępnionego w wiadomości e-mail wysłanego po potwierdzeniu adresu e-mail podczas zapisu do Newslettera. Promocja nie obejmuje w szczególności Towarów sprzedawanych przez pośredników lub dystrybutorów.
7. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
8. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora.
9. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu: www.herbuscosmetics.com
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.herbuscosmetics.com w zakładce regulamin promocji.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.herbuscosmetics.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji w związku z korzystaniem z Promocji opisane zostały w Polityce Prywatności na stronie internetowej www.herbuscosmetics.com.
6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
b. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.04.2024r.

 

Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Otrzymujesz darmową dostawę
0