Logo Herbus Original

Regulamin promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI
„WRZESIEN40”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „WRZESIEN40”, zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customercare@herbuscosmetics.com (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Promocja o nazwie: ,,WRZESIEN40” będzie trwać dniach 11-24 września 2023 godz. 23:59 („Okres Obowiązywania”).
3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.herbuscosmetics.com (,,Sklep internetowy”).
4. Promocja obejmuje zniżkę 40% od cen regularnych pokazanych na stronie internetowej.
5. Klienci otrzymają informację o Promocji, jej zasadach i terminach na stronie internetowej www.herbuscosmetics.com.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Konsument – Przedsiębiorca), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji w szczególności poprzez prawidłowe wpisanie kodu promocyjnego „WRZESIEN40” podczas składania zamówienia („Uczestnik”).
2. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi kodami zniżkowymi, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją Newslettera.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
4. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Promocji.
5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
6. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
7. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
b. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://herbuscosmetics.com/regulamin/ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie https://herbuscosmetics.com/regulamin/
3. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://herbuscosmetics.com/privacy-policy/
4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.herbuscosmeticas.com w zakładce „Regulamin promocji”.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.09.2023 r.

Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Otrzymujesz darmową dostawę
0