Logo Herbus Original

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„ZOSTAŃ AMBASADOREM MARKI HERBUS 2”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem konkursu „ZOSTAŃ AMBASADOREM MARKI HERBUS” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą jako Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, NIP 9680876255, REGON 300281484 e-mail: customercare@herbuscosmetics.com (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

 

§ 2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs, tj. faktyczne przyjmowanie zgłoszeń i rozstrzygnięcie Konkursu, jest organizowany w okresie od dnia 5 czerwca 2023 roku do dnia 23 czerwca 2023 roku.
2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski za pośrednictwem serwisu Instagram od dnia 5 czerwca 2023 roku do dnia 18 czerwca 2023 roku, godzina 23:59:59.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do dnia 23 czerwca 2023 roku.
4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
5. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu. o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

§ 3. UCZESTNICY

1. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do użytkowników Instagram obserwujących profil @herbuscosmetics najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie.
2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:
a. mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Instagram,
b. obserwują w serwisie Instagram konto @herbuscosmetics,
c. wykonają Zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 poniżej,
d. ukończyły 18. rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
4. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie w całym konkursie.

 

§ 4. ZADANIE KONKURSOWE

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu oraz:
a. polubić post konkursowy i zostawić pod postem komentarz z informacją o chęci współpracy,
b. oznaczyć pod postem 3 (słownie: trzy) osoby, które Uczestnik chce zaprosić do udziału w Konkursie,
c. udostępnić post konkursowy na swoim Insta Stories.
2. Post konkursowy opublikowany zostanie na profilu @herbuscosmetics w dniu 5 czerwca 2023 roku.
3. Czynności opisane powyżej zwane dalej będą „Zadaniem Konkursowym”.
4. Zadania Konkursowe zgłoszone w sposób inny niż określony w § 4 ust. 1-3 nie będą podlegały analizie, a tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszenia konkursowego, jeśli będzie ono zawierać treści lub materiały:
a. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;
b. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);
c. dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy;
d. obraźliwe i wulgarne lub o charakterze pornograficznym;
e. zawierające treści reklamowe jakiejkolwiek marki innej niż Herbus;
f. naruszające inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie.

 

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD KONKURSOWYCH

1. Jury – Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, wybierze dwoje zwycięzców spośród konkursowych Uczestników (dalej: „Zwycięzca”, „Zwycięzcy”), którzy otrzymają nagrody, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu
2. Uczestnik, który zgłosił do Konkursu więcej niż jedno rozwiązanie Zadania Konkursowego (opublikował więcej niż jeden komentarz konkursowy) może zostać nagrodzony tylko raz.
3. Przy wyborze Zwycięzców, ocenie – oprócz prawidłowości zgłoszenia konkursowego – podlegać również będą dodatkowe elementy mające kluczowe znaczenie dla Organizatora.
4. Do dodatkowych elementów, podlegających ocenie, należą:
a. aktywne prowadzenie przez Uczestnika profilu na Instagramie,
b. poczucie estetyki spójne z wizją marki Herbus.
5. W konkursie przyznane zostaną dwie nagrody (takie same dla każdego ze zwycięzców), na które składają się:
a. roczny zapas kosmetyków Herbus (Balsam do ciala, krem do rąk, krem do stóp),
b. roczne działanie jako ambasador marki Herbus,
c. specjalny kod zniżkowy na produkty marki Herbus dla obserwatorów Zwycięzcy.
6. Wyniki konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w serwisie Instagram ogłoszone zostaną do dnia 23 czerwca 2023 roku na profilu Instagram Organizatora – @herbuscosmetics.
7. Przyznanie nagrody uzależnione jest od przesłania przez Zwycięzcę swoich danych niezbędnych do przesłania nagrody oraz zawarcia Umowy o udzieleniu licencji (dalej; „Umowa”). W przypadku braku otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do przesłania nagrody w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Organizator może przyznać nagrodę Uczestnikowi, który w ocenie Komisji Konkursowej przygotował kolejne najlepsze Zadanie Konkursowe.
8. W przypadku gdy Zwycięzca nie prześle danych niezbędnych do zawarcia Umowy w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników bądź nie zawrze w terminie 14 dni, Organizator może przyznać nagrodę Uczestnikowi, który w ocenie Komisji Konkursowej przygotował kolejne najlepsze Zadanie Konkursowe.
9. Nagrody rzeczowe – o których mowa w § 5 ust. 5 lit. a Regulaminu – przekazywane będą Zwycięzcom partiami w dwunastu częściach, na adres Zwycięzcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Organizator – za zgodą Zwycięzcy – może przekazać całość nagród rzeczowych w inny sposób, w tym również jednorazowo.
11. Organizator może również odstąpić od przekazania dalszych partii nagrody rzeczowej w przypadku gdy Zwycięzca zaprzestanie wykonywania czynności związanych z reprezentowaniem marki.

 

§ 6. UMOWA

1. Zwycięzcy – w celu nawiązania współpracy jako Ambasador marki Herbus oraz otrzymania nagrody rzeczowej – będą zobowiązani do zawarcia Umowy.
2. Umowa będzie określać zasady współpracy między Organizatorem a Zwycięzcą w zakresie licencji udzielonej Organizatorowi przez Zwycięzcę w związku z tworzonymi przez Zwycięzcę materiałami promocyjnymi.
3. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem Organizatora wskazanego w § 1 Regulaminu z dopiskiem „Konkurs – zostań ambasadorem marki Herbus” bądź za pośrednictwem mailowym na adres: customercare@herbuscosmetics.com
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż określona w § 7 ust. 1 Regulaminu nie będą rozpatrywane.
3. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Anna Mrowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zeme Pharm Anna Mrowińska z siedzibą w Warszawie (00-580), Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, NIP: 9680876255, REGON: 300281484, zwana dalej „Administratorem”.
b. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się̨ skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: ado@zemepharm.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt § 7 ust. 1 lit. a) Regulaminu.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
a. w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Konkursie;
b. w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Konkursie, w tym w szczególności w celu przyznania nagrody oraz w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
c. w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych;
d. w celach związanych z aktywnością̨ jako lojalnego klienta;
3. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:
a. osoba, której dane dotyczą̨, wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą̨, przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d. przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych (w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy zaangażowani w przygotowanie oraz przeprowadzenie Konkursu w tym pracownicy Działu Marketingu, Promocji, Statystyk, Obsługi Klienta i Sprzedaży, Księgowości, firma prowadząca serwis internetowy firma prowadząca serwis logistyczny, firmy drukarskie, firmy kurierskie oraz call center.
5. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają̨ tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
a. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
b. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
c. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
d. usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Uczestnika Konkursu nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Uczestnicy mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
f. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
g. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),
h. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),
i. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.
8. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
9. W celu skorzystania z praw określonych w § 8 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się̨ z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: ado@zemepharm,com, lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 8 ust. 1 lit. a.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia Konkursie.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod linkiem: https://herbuscosmetics.com/regulamin-konkursu/
2. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika (osobę dokonującą rejestracji w ramach Konkursu) bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.
3. Wykluczeniu będzie podlegała także osoba, która w związku z Konkursem naruszyła prawa lub dobre imię Organizatora lub która w celu uzyskania Nagrody podejmowała działania sprzeczne z intencją Konkursu i zasadami współżycia społecznego, w tym wykorzystywała luki w systemie informatycznym Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Konkursem spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
5. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść Zadania Konkursowego – zgłoszenia i w tym zakresie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację Zadania Konkursowego lub dalsze jego rozpowszechnianie i publikowanie przez Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
8. Informacje o zmianach w Regulaminie będą podawane na profilu Herbus na Instagramie: @herbuscosmetics wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2023 roku.

 

Załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia Ambasadora marki Herbus

UMOWA O UDZIELENIE LICENCJI
(„UMOWA”)

zawarta w dniu … 2023 roku, w Warszawie pomiędzy

IMIĘ NAZWISKO, PESEL, DANE ADRESOWE, e-mail: ____________
dalej jako „Twórca”, „Autor”

a

Anną Mrowińską prowadząca działalność gospodarczą jako Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, NIP 9680876255, REGON 300281484,
dalej jako „Przyjmujący”

zwani dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”

Strony postanowiły co następuje:

1. Strony ustalają, że Autor udziela Przyjmującemu licencji do materiałów promocyjnych, które zostaną przez Twórcę stworzone w ramach współpracy z Przyjmującym jako Ambador/ka marki Herbus w okresie roku od zawarcia niniejszej Umowy w tym w szczególności zdjęcia, filmy, teksty, posty, relacje.
2. Materiały promocyjne tworzone przez Twórcę będą miały charakter indywidualny i są przedmiotem prawa autorskiego, tj. stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego (dalej „Utwór”).
3. Materiały promocyjne tworzone będą na potrzeby promocji marki Herbus za pomocą kanału Instagram Twórcy [@NAZWA] oraz kanałów Instagram Przyjmującego, w szczególności @herbuscosmetics
4. Twórca udziela Przyjmującemu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji do korzystania z Dzieła na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie trwałego bądź czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności: prawo do zapisu, odtwarzania, uruchamiania, transmitowania, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową oraz przechowywania na wszelkich nośnikach, w tym w szczególności: magnetycznych, takich jak CD-ROM, DVD, blue-ray, a także wszelkiego rodzaju dyskach optycznych, dyskach magnetyczno-optycznych, dyskach kompaktowych i innych nośnikach, przy wykorzystaniu komputera, w urządzeniach mobilnych, poprzez wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera i do pamięci nietrwałej RAM oraz do serwerów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, w tym do sieci Internet;
b. w zakresie rozpowszechnienia Utworu – przez publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet)w ramach działań marketingowych (digital) we własnych kanałach Przyjmującemu w serwisie Instagram oraz w szeroko rozumianej sieci Internet, w tym na stronach internetowych oraz sklepach internetowych Przyjmującego oraz jego partnerów handlowych, przy czym Przyjmującego będzie – w przypadku materiałów publikowanych pierwotnie na kanałach Twórcy – publicznie udostępniał, wystawiał, wyświetlał i odtwarzał materiały na swoich kanałach, w szczególności za pośrednictwem technik odsyłania ze źródła publikacji, tj. link, share, embed, framing.
2. Licencja, o której mowa w § 5 ust. 3 upoważnia Przyjmującego do rozpowszechniania Utworu jako (wykupionej u podmiotów zewnętrznych) płatnej reklamy na ww. platformach social media i szeroko rozumianej sieci Internet.
3. Z uwagi na fakt, że w materiałach promocyjnych (utworze) utrwalony może być wizerunek Twórcy, Twórca udziela Przyjmującemu zgody na korzystanie z utrwalonego wizerunku w zakresie udzielonej licencji.
4. Twórca oświadcza, że nie będzie wykonywać swoich osobistych praw autorskich w stosunku do Przyjmującego i nie będzie decydować samodzielnie o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu.
5. Licencja oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielone zostają Przyjmującemu z dniem pierwszej publikacji Utworu. W przypadku publikacji partiami, licencja będzie udzielana z publikacją każdego następnego utworu.
6. Strony ustalają poniżej wskazane adresy mailowe jako adresy do przekazywania materiałów zdjęciowych, konsultacji oraz utrzymania kontaktu niezbędnego do współdziałania przy prawidłowym wykonaniu umowy:
a. Twórca: …
b. Przyjmujący: …
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
8. Strony zobowiązują się do zachowania poufności.
9. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu Stron.
10. W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy Stronami, których nie uda się zakończyć polubownie, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Przyjmującego.
11. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12. W załączniku nr 1 do Umowy opisane zostały zasady przetwarzania danych osobowych Twórcy.
13. Podpisując niniejszą Umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz Umowy jak niniejszy egzemplarz.

TWÓRCA ____________________
PRZYMUJĄCY ____________________

 

 

Załącznik nr 1: RODO

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Przyjmujący informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych Twórcy jest Anna Mrowińska;
b. we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych Twórca może skontaktować́ się z Administratorem dostępnym pod adresem e-mail: ado@zemepharm.com;
c. dane osobowe przetwarzane są̨ na potrzeby niniejszej Umowy. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji niniejszej Umowy oraz realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych, ciążących na Administratorze danych;
d. podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, a ich niepodanie uniemożliwia jej zawarcie lub wykonanie;
e. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy,
f. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię̨ i nazwisko, dane kontaktowe, miejsce prowadzenia działalności;
g. Administrator przetwarza dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora ewentualnie do celów kontaktu w celach realizacji Umowy;
h. dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń́ (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, z których administrator korzysta a także dostawcom lub potencjalnym dostawcom mediów i usług zdefiniowanych w niniejszej Umowie, w celu sprzedaży ich produktów oraz zaprezentowania ofert tych dostawców lub potencjalnych dostawców tych mediów i usług.
i. dane nie są̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej;
j. Twórca ma prawo do:
i. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
ii. sprostowania danych (art. 16. RODO),
iii. usunięcia danych (art. 17 RODO),
iv. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
v. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
vi. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
vii. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
2. Twórca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres 5 lat licząc od następnego roku kalendarzowego, w którym została wykonana, w celach rachunkowości i ze względów podatkowych oraz dochodzenia roszczeń i obrona praw Administratora.
4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

 

 

 

 

Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty
0