Logo Herbus Original

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU

„WALENTYNKI”

 

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu „Walentynki” zwanego dalej „Konkursem” jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą jako Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, NIP 9680876255, REGON 300281484 e-mail: customercare@herbus.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Współorganizatorem Konkursu jest Toperstetic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 12 lok. 3, 02-972 Warszawa, NIP:9512530639, Regon:520585009 adres mailowy: sklep@topestetic.pl (zwana dalej „Współorganizatorem”)
 3. Organizator i Współorganizator zwani są dalej łącznie „Organizatorami”
 4. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs, tj. faktyczne przyjmowanie zgłoszeń i rozstrzygnięcie Konkursu, jest organizowany w okresie od dnia 6 lutego 2023 roku do 9 lutego 2023 roku.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu Instagram od dnia 6 lutego 2023 roku do 8 lutego 2023 r. do godz. 23:59:59.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w terminie do dnia 9 lutego 2023r w komentarzu pod postami.
 4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny są Organizatorzy.
 5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 3. UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do użytkowników Instagrama obserwujących profile @herbuscosmetics oraz @topestetic
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:
  1. mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Instagram;
  2. wykonają Zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 poniżej;
  3. ukończyły 18. rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają pełną zdolność́ do czynności prawnych.
 3. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie w całym konkursie.

§ 4. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadaniem konkursowym będzie kreatywna wypowiedź Uczestnika w postaci komentarza pod łączonym postem @herbuscosmetics i @topestetic na Instagramie, w którym Uczestnik opisze swoje najmilsze wspomnienie związane z walentynkami – może to być historia z dzieciństwa lub z dorosłego życia.
 2. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi opowiedzieć w komentarzu pod postem łączonym na wskazany w ust. 1 powyżej temat oraz obserwować profile @herbuscosmetics oraz @topestetic na Instagramie oraz oznaczyć osobę z którą podzieli się nagrodą konkursową.
 3. Post konkursowy zostanie opublikowany postem łączonym na profilach @herbuscosmeticsoraz @topestetic dnia 6 lutego 2023 roku.
 4. Czynności opisane w ust. 1-2 powyżej zwane dalej będą „Zadaniem Konkursowym”.
 5. Publikując i zgłaszając Zadanie konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż jest on jego wyłącznym autorem i wyraża nieodwołalną zgodę na jego dalszą publikację i rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności w mediach społecznościowych, przez Organizatorów wraz ze zgodą na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na portalu Instagram w celu oznaczenia autorstwa Zadania konkursowego przy okazji korzystania z Zadania konkursowego przez Organizatorów na zasadach jak wyżej. Uczestnik udziela ww. zgody nieodpłatnie.
 6. Zadania Konkursowe zgłoszone w sposób inny niż określony w § 4 ust. 1-5 nie będą podlegały analizie, a tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik może dodatkowo oznaczyć pod postem konkursowym swoich znajomych i udostępnić post na swoim Insta Stories. Zadania Konkursowe Uczestników, którzy oznaczą pod postem konkursowym znajomych i udostępnią post na swoim Insta Stories zwiększają szansę Uczestnika na otrzymanie Nagrody w stosunku do Zadań Konkursowych Uczestników, którzy znajomych nie oznaczą.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszenia konkursowego, jeśli będzie ono zawierać treści lub materiały:
  1. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;
  2. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);
  3. dyskryminujące, a w szczególności ze względu płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy;
  4. obraźliwe i wulgarne lub o charakterze pornograficznym;
  5. zawierające treści reklamowe jakiejkolwiek marek innych niż Herbus Cosmetics bądź Topestetic;
  6. naruszające inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie.

§ 5. NAGRODY

 1. Jury – Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, wybierze trzech zwycięzców spośród konkursowych zgłoszeń Uczestników (zwanych: „Zwycięzcami”).
 2. Uczestnik, który zgłosił do Konkursu więcej niż jedno rozwiązanie Zadania Konkursowego (opublikował więcej niż jeden komentarz konkursowy) może zostać nagrodzony tylko raz.
 3. W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe dla Zwycięzców.
 4. Nagrody zostaną przyznane autorom zdań konkursowych, które spełniają warunki Konkursu oraz w ocenie członków Jury będą najbardziej kreatywne i odzwierciedlą odpowiedź na zadanie konkursowe.
 5. Nagroda rzeczowa będzie składać się z podwójnych zestawów regenerujących kosmetyków @herbuscosmetics (tj. dwa balsmy do ciała „The Rich Body Balm”, dwa kremy do rąk „the Rich Hand Cream, dwa kremy do stóp „The Rich Foot Cream) oraz dwóch szczotek do ciała od @topestetic.
 6. Każdy ze Zwycięzców otrzyma jeden zestaw kosmetyków marki Herbus cosmetics i jedną szczotkę.
 7. Wyniki konkursu, wraz z podaniem danych Zwycięzców, tj. imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na portalu Instagram, zostaną ogłoszone w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu na profilach instagramowych Organizatorów wskazanym w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
 8. Zwycięzcy mają obowiązek przekazać swoje dane do wysyłki nagrody w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W przypadku niedostarczenia tych danych bez podania przyczyny, Nagroda pozostaje do rozdysponowania przez Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę następnemu Uczestnikowi, który w ocenie Jury przygotował kolejne najlepsze Zadanie Konkursowe.
 9. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia danych niezbędnych do wysyłki nagród przez każdego ze Zwycięzców.
 10. Nagroda zostanie przekazana, na koszt Organizatora Konkursu, na wskazany za przez Zwycięzców Konkursu adres korespondencyjny na terenie Polski.
 11. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem Organizatora wskazanego w § 1 Regulaminu z dopiskiem „Walentynki”.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż wskazana w § 7 ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatorów.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów. Decyzje Organizatorów w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

§ 7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest:
   1. ze strony Organizatora – Anna Mrowińska,
   2. ze strony Współorganizatora – Top Estetic Sp. z o.o.

– zwanych dalej łącznie dalej „Administratorem”

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
  1. w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Konkursie;
  2. w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Konkursie, w tym w szczególności w celu przyznania nagrody oraz w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
  3. w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych;
  4. w celach związanych z aktywnością̨ jako lojalnego klienta;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:
  1. osoba, której dane dotyczą̨, wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą̨, przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych (w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy zaangażowani w przygotowanie oraz przeprowadzenie Konkursu w tym pracownicy Działu Marketingu, Promocji, Statystyk, Obsługi Klienta i Sprzedaży, Księgowości, firma prowadząca serwis internetowy firma prowadząca serwis logistyczny, firmy drukarskie, firmy kurierskie oraz call center.
 4. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają̨ tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  4. usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Uczestnika Konkursu nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Uczestnicy mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  6. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  7. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),
  8. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),
  9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 8. W celu skorzystania z praw określonych w § 8 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się̨ z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: ido@zemepharm.com pisemnie na adres siedziby Administratorów wskazany w § 1 Regulaminu.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatorów herbuscosmetics.pl oraz www.topestetic.pl
 2. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika (osobę dokonującą rejestracji w ramach Konkursu) bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.
 3. Wykluczeniu będzie podlegała także osoba, która w związku z Konkursem naruszyła prawa lub dobre imię Organizatorów lub która w celu uzyskania Nagrody podejmowała działania sprzeczne z intencją Konkursu i zasadami współżycia społecznego, w tym wykorzystywała luki w systemie informatycznym Organizatorów.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Konkursem spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 5. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść Zadania Konkursowego i w tym zakresie zwalnia Organizatorów z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację Zadania Konkursowego lub dalsze jego rozpowszechnianie i publikowanie przez Organizatorów.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
 8. Informacje o zmianach w Regulaminie podawane łącznie:
  1. na profilu Herbus Cosmetics na Instagramie: @herbuscosmetics,
  2. na profilu Topestetic na Instagramie: @topestetic
 • wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06 lutego 2023 roku.

 

 

 

Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty
0